Budowanie zaangażowania pracowników w trudnych czasach

Sektor energetyczny zmienia się na naszych oczach. Grupa PGE także zmienia się, wychodząc naprzeciw wyzwaniom związanym z transformacją energetyczną i celami opisanymi w strategii biznesowej Grupy PGE. PGE nieustannie wzmacnia pozycję lidera branży, który prowadzi w zielonej zmianie, budując sprawną i efektywną organizację, stawiając na pierwszym miejscu pracownika oraz kierując się wartościami PGE – partnerstwem, rozwojem i odpowiedzialnością.

O budowaniu zaangażowania pracowników w trudnych czasach rozmawiamy z Magdaleną Wyrzykowską-Glezner, Dyrektor Departamentu Zarządzania Kapitałem Ludzkim i Kulturą Organizacji w PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

– Wydarzenia ostatnich dni mocno zmieniły rzeczywistość, w której żyjemy… Jak wydarzenia za naszą wschodnią granicą wpłynęły na Grupę PGE?
– Niestety możemy zapomnieć o czasach, w których było spokojnie. Grupa PGE od pierwszego dnia agresji Rosji na Ukrainę solidarnie pomaga uchodźcom, wspiera organizacje i instytucje dające im schronienie. Od samego początku we wszystkich lokalizacjach PGE prowadzimy zbiórkę rzeczy dla osób uciekających przed wojną. Nasi pracownicy zebrali i przekazali już blisko 6 ton najpotrzebniejszych artykułów do 100 ośrodków i kilkuset rodzin ukraińskich mieszkających w prywatnych kwaterach, w tym środki higieniczne, żywność, lekarstwa i koce. Transporty z darami wyruszają codziennie z różnych lokalizacji. W naszym ośrodku „Energetyk” w Nałęczowie znaleźli schronienie członkowie rodzin ukraińskich energetyków. W sumie udostępniliśmy ponad 120 miejsc noclegowych. Uchodźcy mają zapewnione wyżywienie, opiekę, środki higieniczne i wszelkie potrzebne artykuły. Za pośrednictwem Fundacji PGE przekazaliśmy darowizny finansowe. Jesteśmy w stałym kontakcie z Caritasem i administracją rządową. Wielu z naszych pracowników zadeklarowało chęć przyjęcia ukraińskich rodzin do swoich domów. W akcję pomocy zaangażowały się również drużyny sportowe i instytucje kultury, które działają pod patronatem PGE. W PGE podkreślamy, że w pomoc ofiarom wojny i ukraińskim żołnierzom walczącym o wolność swojej ojczyzny może się zaangażować każdy. Wszyscy łączymy siły, by pomagać, bo razem możemy naprawdę wiele.
– Powiedziała Pani, że „razem możemy wiele” – czy w Grupie PGE współdziałanie jest kluczową wartością?
– Partnerstwo to jedna z wartości naszej organizacji. Partnerstwo to relacje oparte na szacunku, to efektywna, dobra i twórcza współpraca między pracownikami oraz między zespołami. W PGE stawiamy na relacje między ludźmi oraz otwartą komunikację. Sercem naszej firmy są pracownicy. W Grupie PGE cały obszar HR, w tym obszar rozwoju, skoncentrowany jest na perspektywie zaangażowanego pracownika. Jeśli chcemy budować organizację efektywną i dającą szanse na zawodowy rozwój, musimy się nieustannie dostosowywać do zmieniającego się otoczenia. Musimy wsłuchiwać się w głos pracownika.
– Co to w praktyce oznacza? Czy możliwe jest usłyszenie głosu pracownika przy tak dużej liczbie pracowników?
– Aby usłyszeć co mówią nasi pracownicy co roku przeprowadzamy Badanie Opinii Pracowników. Jest to inicjatywa, która w proces zarządzania organizacją włącza swoich pracowników. Badanie Opinii Pracowników jest narzędziem, które pozwala na szybką diagnozę mocnych stron organizacji, a także obszarów wymagających udoskonalenia. Dzięki anonimowej ankiecie każdy pracownik może wyrazić swoje zdanie na temat odczuć związanych z funkcjonowaniem kluczowych obszarów firmy, takich jak organizacja i dobre samopoczucie w pracy, rozwój, bezpośredni przełożeni, przywództwo, bezpieczeństwo czy komunikacja. To wszystko bowiem przekłada się na kluczowy wskaźnik dla budowania i utrzymania zadowolenia oraz motywacji pracowników – zaangażowanie.
– Jak do badania podchodzą pracownicy?
– Badanie Opinii Pracowników weszło na stałe do naszej kultury organizacyjnej. Pracownicy wiedzą, że opinia wyrażona w ankiecie jest brana pod uwagę przez kadrę zarządzającą i znajduje odzwierciedlenie
w działaniach doskonalących. Jest to najlepsze miejsce, by zabrać głos na ważne dla nas i naszej organizacji tematy. W BOP 2021 w PGE S.A. frekwencja była rekordowa i wyniosła aż 97 proc. Jest to więc najlepszy dowód na to, że pracownicy chcą czynnie uczestniczyć w rozwijaniu i doskonaleniu firmy. Badanie jeszcze nie funkcjonuje we wszystkich spółkach z Grupy, ale naszym celem jest systematyczne wdrażanie tej dobrej praktyki do naszych spółek.
– Tak wysoka frekwencja w badaniu w tak trudnym czasie to ogromy sukces. Jak to osiągnęliście?
– Jesteśmy dumni, że niemal wszyscy pracownicy PGE S.A. wzięli udział w badaniu, w tak trudnym dla nas czasie – pandemia, praca hybrydowa, zmiany organizacyjne związane z transformacją energetyczną. Zawdzięczamy to nie tylko prowadzonym działaniom komunikacyjnym, ale przede wszystkim działaniom, jakie zostały podjęte po wcześniejszej edycji badania. Pracownicy widzą, że nie jest to badanie dla samego badania, ale że są podejmowane realne działania zmieniające naszą organizację na lepsze.
– Jakiego rodzaju są to działania?
– Zacznę od procesu komunikowania wyników badania, do którego przykładamy dużą wagę. Jest on czasochłonny, ale niezwykle ważny – wyniki omawiamy z Zarządem, Stroną Społeczną, kadrą zarządzającą oraz wszystkimi pracownikami. Następnie menedżerowie wraz ze swoimi zespołami opracowują plany doskonalące. Dla przykładu powiem, że po BOP 2020 takich działań doskonalących powstało sześćdziesiąt osiem, z czego część obejmowała całą organizację, a część określone komórki organizacyjne. Przykładami takich działań są usprawnienia komunikacyjne (cykliczne spotkania, określenie zasad kaskadowania informacji w zespołach), inicjatywy well-beingowe, akcja „Poznajmy się,” wdrożenie mechanizmów i narzędzi wspierających pracę konkretnych zespołów, czy wdrożenie zasad pracy zdalnej
w Regulaminie Pracy.
– Opowie nam Pani szerzej o którymś działaniu doskonalącym?
– Może opowiem o dwóch takich działaniach, które opierają się jedynie na zaangażowaniu naszych pracowników. Wdrożenie ich realnie usprawniło komunikację oraz wzmocniło współpracę. PGE S.A. to kilkadziesiąt departamentów, ponad 120 wydziałów, ponad 600 pracowników. To tylko kilka liczb opisujących naszą firmę. Większość osób w 2020 r. oraz 2021 r. ze względu na pandemię pracowało zdalnie. Z inicjatywy pracowników w czerwcu 2021r. uruchomiliśmy inicjatywę „Poznajmy się”, w której przedstawiamy zespoły pracujące w naszej spółce. Poszczególne zespoły opowiadają o sobie i swoich zadaniach. W każdym kolejnym wydaniu Newslettera HR prezentowany jest jeden zespół, który udziela odpowiedzi na konkretne pytania, a następnie nominuje kolejny zespół do przygotowania swojej prezentacji. Zespół, który nominuje, ma możliwość zadać zespołowi nominowanemu jedno dodatkowe pytanie, na które musi odpowiedzieć. Druga inicjatywa to wspomniany wcześniej Newsletter HR. Przekazywane są w nim najważniejsze z punktu widzenia pracodawcy informacje z obszaru HR. Stałe sekcje w newsletterze to m.in. aktualności HR, rozwój i szkolenia, sprawy kadrowe, informacje covidowe, sekcja Compliance, regulacje wewnętrzne, bezpieczeństwo i higiena pracy. Jesteśmy pewni, że dzięki wdrożonym inicjatywom lepiej się poznajemy oraz porządkujemy informacje, co wpływa na poprawę komunikacji oraz budowanie współpracy i wzajemnego zrozumienia w ramach PGE.

You may also like...

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS
LinkedIn
Share
Follow by Email