GAZ-SYSTEM Solidnym Pracodawcą 2023 roku

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.– strategiczny gracz w sektorze energetycznym i jedyna firma w Polsce odpowiedzialna za transport gazu ziemnego, zarządzanie siecią gazociągów przesyłowych oraz terminalem LNG – został uhonorowany tytułem Solidnego Pracodawcy Roku 2023. Nagroda ta wyróżnia spółkę za jej wyjątkową politykę personalną, inwestycje w rozwój pracowników oraz wsparcie społeczności lokalnej poprzez działania CSR-owe.

Kluczowy gracz w polskiej gospodarce

GAZ-SYSTEM, będący w 100 procentach spółką Skarbu Państwa, odgrywa strategiczną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski. Spółka zarządza ponad 12 tysiącami kilometrów gazociągów przesyłowych wysokiego ciśnienia, w tym gazociągiem podmorskim Baltic Pipe, a także 15 tłoczniami gazu oraz Terminalem LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu. Przedsiębiorstwo ma ambicje stać się aktywnym uczestnikiem procesu polskiej transformacji energetycznej, wspierając rozwój niskoemisyjnej energetyki. Firma priorytetowo traktuje społeczną odpowiedzialność biznesu, łącząc kwestie ochrony środowiska, aspekty społeczne oraz ład korporacyjny i dobrostan pracowników.

Kierunek Pracownik

Nagroda Solidny Pracodawca Roku jest przyznawana firmom, które wyróżniają się w zakresie polityki personalnej, rozwijania talentów, dbałości o zdrowie i dobrostan pracowników oraz inwestowania w edukację i wspieranie społeczności lokalnych. – Nasza spółka inwestuje nie tylko w infrastrukturę, ale także w rozwój pracowników. Działamy na rzecz budowania relacji i wspierania edukacji, ponieważ jesteśmy przekonani, że to klucz do osiągnięcia naszych celów strategicznych – mówi Magdalena Wróbel, Dyrektor Pionu Zarządzania Kapitałem Ludzkim w GAZ-SYSTEM.
Spółka prowadzi wiele działań, które mają na celu rozwój organizacji, edukację społeczności, promowanie ekologii czy aktywne wparcie młodych ludzi. Poprzez liczne inicjatywy czy partnerstwa z placówkami naukowymi przyczynia się do zwiększenia poziomu wiedzy na temat paliw gazowych i bezpiecznej eksploatacji gazociągów. Jak podkreśla Magdalena Wróbel: – Człowiek jest siłą napędową naszej działalności. Zawsze będzie potrzebny do opracowania strategii, innowacyjnego myślenia, okazywania empatii, organizowania zespołu i wnioskowania. Firma potrzebuje człowieka zaangażowanego. Dostrzegamy, że to zaangażowanie coraz bardziej wynika z poczucia sensu, osobistej potrzeby robienia rzeczy ważnych i wartościowych. To ważna wskazówka dla liderów, dlatego stawiamy na transformację stylu przywództwa naszej kadry menedżerskiej.
GAZ-SYSTEM kształtuje zatrudnienie zgodnie z przyjętymi długofalowymi priorytetami biznesowymi, a spółkę wyróżniają unikatowe projekty i strategiczne znaczenie w państwie. Biorąc pod uwagę wyzwania, jakie stoją przed spółką, planuje rozwijać swoją kadrę w kierunku kompetencji przyszłości i prowadzi badania potencjału reskillingu i upskillingu. Jednym z kierunków rozwojowych firmy jest kształtowanie liderskiego stylu przywództwa. Właśnie w tym celu w spółce jeszcze w tym roku rozpocznie się realizacja przygotowanego dla kadry technicznej projektu Akademii Skutecznego Lidera. – Menedżerowie potrzebują rozwijać w sobie nowe podejście: większą otwartość na inne zdanie i większą elastyczność w myśleniu. Zadbać o inkluzywne środowisko pracy i dobrostan swój oraz swoich pracowników – mówi dyrektor Magdalena Wróbel.

Zrównoważony rozwój

Spółka poszukuje również skutecznych rozwiązań w zakresie ochrony zdrowia fizycznego i psychicznego swoich pracowników, dbając by zrównoważony rozwój nie był tylko hasłem w strategii. Obok zachęcania do aktywności sportowej firma oferuje zatrudnionym karty sportowe oraz opiekę medyczną. Regularnie bada także komfort pracy organizując akcje poprawy jej warunków. Na podstawie wniosków pracowników tworzone są plany działań odpowiadające na zgłaszane potrzeby. Jednym z rozwiązań było uzgodnione ze stroną społeczną porozumienie w zakresie wprowadzenia i rozwiązań organizacyjnych pracy zdalnej.
Firma zachęca także pracowników do brania udziału w akcji honorowego krwiodawstwa.
GAZ-SYSTEM planuje ustawić mobilne punkty poboru krwi Regionalnych Centrów Krwiodawstwa na terenie każdego oddziału i centrali spółki. Na terenie Terminalu LNG w Świnoujściu już teraz działa Klub Honorowych Dawców Krwi.

Rozwój zawodowy

Podstawowym założeniem GAZ-SYSTEM jest inwestowanie w swoich pracowników i umożliwienie im rozwoju. Spółka oferuje szeroką gamę szkoleń wewnętrznych, w trakcie których podnoszą oni kwalifikacje zawodowe poprzez udział w warsztatach stacjonarnych, webinarach oraz szkoleniach online na wewnętrznej platformie e-learningowej.
Szkolenia obejmują zagadnienia zarówno branżowe i specjalistyczne, m.in. z zakresu finansów, IT, procesów HR, prawa i audytu, eksploatacji, bezpieczeństwa w różnych wymiarach, a także kompetencji miękkich czy zasad udzielania pierwszej pomocy. Pracownicy mogą rozwijać się także wewnątrz organizacji pod okiem certyfikowanych trenerów wewnętrznych oraz pracowników – ekspertów z danej branży, budujących hub kompetencyjny organizacji.

Edukacja i ochrona środowiska

Współpraca z uczelniami wyższymi to jeden z elementów wspierania kompetencji pracowników spółki oraz budowania hubu kompetencji energetycznych na rynku. GAZ-SYSTEM współpracuje z uczelniami wyższymi przy organizacji studiów dualnych, a także współtworzy nowe kierunki studiów podyplomowych, jak np. „Wodór i gazy zdekarbonizowane” z Akademią Górniczo-Hutniczą. Nowe kierunki studiów to nie tylko krok do wsparcia pracowników w realizacji nowych, dużych projektów inwestycyjnych, założonych w strategii rozwoju spółki. Jest to również propozycja dla osób chcących poszerzyć swoją wiedzę i rozwinąć kompetencje, a w przyszłości nawiązać ze spółką współpracę.
Oprócz wspierania edukacji wyższej GAZ-SYSTEM finansuje również projekty społeczne i edukacyjne w regionach, w których prowadzi inwestycje lub eksploatuje sieć przesyłową. Programy „GAZ-SYSTEM dla Edukacji” i „Szkoła z Energią” stanowią przykłady zaangażowania w rozwijanie edukacji i kształcenia zawodowego. Poprzez te inicjatywy firma wspiera gminy oraz szkoły podstawowe i średnie w zakupie sprzętu edukacyjnego, wyposażaniu pracowni zawodowych oraz przyznawaniu stypendiów naukowych dla uczniów. Przygotowuje też absolwentów zawodów powiązanych z gazownictwem do wejścia na rynek pracy oraz wspiera młodzież kształcącą się na kierunkach technicznych, sprawując opiekę patronacką nad wybranymi szkołami zawodowymi.
– Projekty edukacyjne mają dla nas ogromne znaczenie, powodują że jesteśmy mocno związani z naszymi interesariuszami, a nasza właściwa działalność biznesowa jest trwale zespolona z działaniami na rzecz otoczenia społecznego – podsumowała ten obszar działalności spółki dyrektor Magdalena Wróbel.
GAZ-SYSTEM promuje także ochronę środowiska naturalnego. W ramach trzynastej już edycji kampanii społecznej pod nazwą Fundusz Naturalnej Energii rozdziela granty finansowe na ekologiczne projekty, które wzbogacają lokalne społeczności o wiele atrakcyjnych inicjatyw, takich jak np. miejsca do edukacji na świeżym powietrzu czy ścieżki edukacyjne.
Firma angażuje się także jako darczyńca w różnorodne działania na rzecz bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ochrony zdrowia oraz wspiera inicjatywy charytatywne. Jest również aktywnym sponsorem wielu ważnych wydarzeń branżowych, kulturalnych, sportowych i edukacyjnych.

You may also like...

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS
LinkedIn
Share
Follow by Email