Pracownicy kluczem do powodzenia transformacji

Kluczowe kierunki rozwoju Grupy PGE, jako lidera transformacji energetycznej w Polsce, koncentrują się na inwestycjach w nisko- i zeroemisyjne źródła energii. Jednym z filarów strategii Grupy PGE jest budowanie sprawnej i efektywnej organizacji. Rozwój kluczowych obszarów działalności biznesowej, takich jak morska i lądowa energetyka wiatrowa, fotowoltaika, magazynowanie energii, infrastruktura sieciowa, niskoemisyjne ciepłownictwo, nowoczesne usługi energetyczne, nowe technologie w energetyce, a do tego rozwój usług ICT wymagają odpowiednich kompetencji i kwalifikacji.

Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom, Grupa PGE podjęła szereg działań w ramach dostosowania i usprawnienia procesów związanych między innymi z polityką personalną i zarządzaniem kapitałem ludzkim i kulturą organizacji. Jednym z kroków w tym kierunku była koncentracja kompetencji z obszaru kapitału ludzkiego w centrum korporacyjnym Grupy PGE – w PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

W pierwszym kroku zidentyfikowane zostały trzy kluczowe obszary: rekrutacja i rozwój kompetencji pracowników, analizy HR i polityka wynagradzania, HR Biznes Partnering, jak również przeprowadzone zostały analizy szans i ryzyk z koncentracji kompetencji. Realizacja funkcji HR przez jeden podmiot ma pozwolić na zmniejszenie kosztów realizowanych usług poprzez wykorzystanie efektu skali i poprawienie pozycji negocjacyjnej, zwiększenie szans na zachowanie ciągłości procesów dzięki zwiększeniu zastępowalności czy usprawnienie realizowanych działań poprzez standaryzację czy ujednolicanie stosowanych narzędzi. Koncentracją kompetencji zostały objęte obszar biznesowy morskiej energetyki wiatrowej (PGE Baltica sp. z o.o.) oraz ICT (PGE Systemy S.A.) w Grupie PGE.

Cały proces rozpoczął się w czerwcu 2023 r. i wymagał realizacji wielu wyzwań zarówno organizacyjnych, jak i związanych ze zmianami, jakie wdrożenie tego rozwiązania będzie niosło dla szerokiego grona pracowników. Stąd dość szczegółowo zostały rozpisane kroki w projekcie, obejmujące zagadnienia formalne i komunikacyjne. Od samego początku w prace zaangażowano osoby z każdej ze spółek, których omawiana zmiana miała dotknąć, co miało pomóc wypracować rozwiązania oparte na najlepszych praktykach.

W ramach prowadzonego projektu zostały rozpisane kroki milowe. Przez cały okres prowadzono spotkania z zarządami spółek, które pomogły doprecyzować wizję funkcjonowania obszaru. Kluczowe dla powodzenia projektu było określenie działań, które będą realizowane. Bardzo szybko zidentyfikowano inicjatywy HR, które do tej pory funkcjonowały albo w ograniczonej skali, albo w wybranych spółkach. Dzięki koncentracji kompetencji i procesów PGE Baltica zyskała między innymi Badanie Opinii Pracowników w oparciu o wypracowaną wcześniej, rzetelną i trafną metodologię. Wystandaryzowanie procesów miało umożliwić również rozwój digitalizacji obszaru HR (m.in. w obszarze rozwoju) czy rozwój ekspertyzy HR i pogłębienie funkcjonującego już modelu HR Biznes Partneringu.

Odbyło się również wiele spotkań z pracownikami – zarówno na poziomie operacyjnym, jak i zarządczym. Podczas nich zwracano uwagę na szanse i ryzyka, wypracowywano model funkcjonowania oraz wskazywano, jakie konsekwencje będzie miała zmiana pracodawcy w ramach spółek Grupy PGE. Pracownicy stanowią jeden z kluczowych filarów, na których opiera się sukces koncentracji kompetencji – to w końcu ich kompetencje, wiedza i znajomość specyfiki Grupy stanowią podstawy dla efektywnego funkcjonowania obszaru. Niezbędne było do tego zachowanie warunków bezpieczeństwa, jak również budowanie motywacji i wizji.

Nie mniejszym wyzwaniem było zabezpieczenie kwestii formalnych i organizacyjnych. Proces koncentracji poprzedziły negocjacje umów, które miały łączyć PGE S.A. ze spółkami, obejmujące zarówno kwestie biznesowe, jak i formalnoprawne. W Grupie PGE wysoką wagę przykłada się do zgodności z prawem. Niezwykle istotnym aspektem było zabezpieczenie ciągłości działania – nie mogło zmaterializować się ryzyko tego, że w dzień koncentracji kompetencji jakiekolwiek procesy HR przestaną być realizowane choćby na krótką chwilę. Dlatego też wcześniej dokonano spisu niezbędnych dokumentów, systemów i upoważnień, które miały zostać nadane w celu realizacji działań.

Koncentracja kompetencji obszaru HR w zakresie ekspertyzy HR oraz HRBP dla spółek PGE Baltica sp. z o.o. oraz PGE Systemy S.A. została sfinalizowana jesienią 2022 r.
Pracownicy HR świadczący do tej pory pracę w ramach zatrudnienia w powyższych spółkach zostali zatrudnieni w strukturze PGE S.A., a zadania dotyczące zarządzania zasobami ludzkimi zostały skoncentrowane w jednym obszarze.

Efektem, jaki został osiągnięty dzięki tej decyzji jest ujednolicenie podejścia do zarządzania zasobami ludzkimi w Grupie PGE, wspólne określanie priorytetów i podejmowanie spójnych, wystandaryzowanych działań w zakresie polityki personalnej. Pozwala to na sprawne i efektywne zarządzanie tym ważnym dla rozwoju organizacji obszarem. Zdajemy sobie sprawę, że zmotywowani pracownicy posiadający niezbędne kompetencje są kluczem do realizacji naszej strategii – podsumowuje Magdalena Wyrzykowska-Glezner, Dyrektor Departamentu Zarządzania Kapitałem Ludzkim i Kulturą Organizacji w PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Bardzo ważnym aspektem zmiany jest też rozwój ekspertyzy HR i HRBP – dzięki wzajemnej wymianie doświadczeń i wiedzy świadczone usługi HR zyskały na jakości i lepszym zrozumieniu biznesu, poszerzony został też ich zakres w spółkach. Dzięki podjętej decyzji możliwe się stało również wykorzystanie efektu skali w zakresie zamówień usług rekrutacyjnych czy rozwojowych. Koncentracja kompetencji niesie za sobą oczywiste wyzwania i z pewnością nie można powiedzieć, że w dniu wejścia w życie umów proces został zakończony. To w dalszym ciągu działalność edukacyjna. Jednak pierwsze półrocze funkcjonowania HR w jego nowym obliczu już pozwala na pierwsze podsumowania. Do sukcesów można zaliczyć wspomniane już Badanie Opinii Pracowników przeprowadzone w większej liczbie spółek, wdrożenie elektronicznego systemu do zarządzania szkoleniami, nowych procedur usprawniających procesy lub opisujących procesy dotychczas nierealizowane czy faktycznie realizowany przepływ dobrych praktyk w poszczególnych spółkach, chociażby w obszarze adaptacji nowych pracowników.

Koncentracja kompetencji obszaru HR wpisuje się w linię realizowanej strategii, której przejawem było również utworzenie w marcu 2022 Centrum Wiedzy i Rozwoju Grupy PGE (CWiR), czyli oddziału odpowiadającego za rozwój kompetencji wspierających biznes oraz bezpieczeństwo procesów przemysłowych. Stanowi ono nową formułę zarządzania działaniami z obszaru rozwojowo-szkoleniowego, rekrutacyjnego oraz polityki bezpieczeństwa procesów przemysłowych.

Powołanie Centrum Wiedzy i Rozwoju Grupy PGE pozwoliło na koncentrację obszarów strategicznych w zarządzaniu pracownikami do jednego centrum ekspertyzy. CWiR to przede wszystkim nasi pracownicy, którzy odpowiadać będą za rozwój kompetencji niezbędnych do realizacji strategii Grupy PGE – eksperci zapewniający nowoczesne i efektywne funkcjonowanie obszaru rozwojowego, szkoleniowego i rekrutacyjnego. Dzięki nim tworzymy kompleksowe centrum kompetencyjne, które będzie kształtować obszar HR Grupy PGE, odpowiadając na nowe wyzwania, jakie stawia współczesny rynek pracy – zauważa Magdalena Wyrzykowska-Glezner.

Rolą Centrum jest szeroko rozumiane doradztwo zawodowe, zapewnienie efektywnego funkcjonowania obszaru szkoleniowego i rekrutacyjnego w oparciu o najlepsze praktyki i naukę na doświadczeniach w celu zapewnienia kompetencji niezbędnych do realizacji strategii Grupy PGE. Realizuje je poprzez zapewnienie kompetentnej kadry. Jednocześnie odpowiada za kreowanie polityki bezpieczeństwa procesów przemysłowych oraz zapewnienie bieżącego doradztwa w zakresie wiedzy, rozwoju, kultury bezpieczeństwa i kultury technicznej.

Koncentracja kompetencji to również włączenie nowych kompetencji w ramy CWiR, poszerzenie jego oferty i możliwość dzielenia się wiedzą i umiejętnościami na forum Grupy PGE. Sukcesy, jakimi są wspomniane projekty, wpisują się w nurt budowania sprawnej i efektywnej organizacji. Dzięki swojej sprawności i gotowości do funkcjonowania w zmiennym otoczeniu gospodarczym Grupa PGE może realizować swój cel, jakim jest bycie liderem zielonej transformacji.

You may also like...

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS
LinkedIn
Share
Follow by Email